1. Nærværende aftale
Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver købers og eCommerce Demo rettigheder og
forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som eCommerce Demo formidler gennem ecommerce.dynamicweb.dk.

1.2 Nærværende aftales virkning
Når køber benytter eCommerce Demo tjenester, erklærer køber med markering af feltet, "jeg har læst og
accepteret eCommerce Demo vilkår" sig indforstået med betingelserne i nærværende aftale.

2. Reklame
Som kunde på eCommerce Demo modtager køber ca. hver 14. dag et nyhedsbrev fra eCommerce Demo.

Køber kan til enhver tid afmelde denne tjeneste.

3. Handler
Alle køb hos eCommerce Demo sker med kreditkort direkte til eCommerce Demo. Køber kan betale med
Dankort, Visa/Dankort og Mastercard. Efter købet sendes en kvittering for købet direkte til købers
e-mailadresse.

3.1 Rettigheder og forpligtelser
Køber anerkender, at eCommerce Demo ikke er og ikke kan blive gjort ansvarlig for sælgers og købers adfærd
eller for de varer, som sælger udbyder til salg eller levering via eCommerce Demo services - uanset om sælger
er en enkeltperson eller en forretningsdrivende.

3.2 Forsendelse
Levering foregår med Post Danmark eller fragtmand. På hvert enkelt produkt er den forventede leverings-
tid angivet. Ved samlet ordre bliver varene fremsendt enkeltvis pr. producent/sælger.

3.3 Fortrydelsesret
Ethvert køb foretaget fra eCommerce Demo er omfattet af fortrydelsesret således, at køber inden for 14 dage fra
modtagelsen af varen kan returnere varen til sælger, men kun såfremt varen er i samme stand og mængde
som ved modtagelsen. Ved specialfremstillede produkter bortfalder fortrydelsesretten fra det tidspunkt, hvor
arbejdet på varen er påbegyndt efter din accept.

Køber kan fortryde købet ved at:
1) nægte at modtage varen,
2) overdrage varen til postvæsenet eller
3) returnere varen til sælgers adresse.

Køber afholder fragtomkostninger ved returnering af varen direkte til sælger, og returnering pr. postop-
krævning eller efterkrav accepteres ikke. Køber skal, såfremt fortrydelsesretten udnyttes, give skriftlig med-
delelse til eCommerce Demo herom med angivelse af ordre- og varenummer samt kontonummer til brug for Design-
maid ved refusionen af købesummen inkl. leveringsomkostninger jf. 3.5.

3.4 Reklamation og ombytning
Alle varer formidlet via eCommerce Demo er omfattet af købelovens almindelige reklamationsfrister, medmindre
andet er aftalt.

Hvis den leverede vare er defekt, transportskadet eller der er leveret en forkert vare, forpligter sælger sig til
at modtage og inden for rimelig tid behandle skriftlige reklamationer med meddelelser om fejl, herunder erstat-
te defekte og transportskadede varer og ombytte forkert leverede varer. Sælger forpligter sig ligeledes til at er-
statte købers rimelige udgifter i forbindelse med returnering af varen.

Reklamationer afgivet inden for 2 måneder efter købsdato, eller efter at køber har opdaget manglen, anses for
afgivet inden for rimelig tid, jf. herved købelovens § 81.

Produkterne på eCommerce Demo er individuelt fremstillet, oftest håndlavede, hvorfor ingen produkter er ens
men unikke. Der kan derfor opstå små nuanceforskelle i f.eks. størrelse, farve og forarbejdning. 

3.5 Refusion
I tilfælde af returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, sker hel eller delvis refusion
af købesummen. Refusion sker ved bankoverførsel, og eCommerce Demo har derfor brug for oplysninger om registrerings-
nummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme og kan uden videre oplyses pr.
e-mail eller anden traditionel korrespondanceform ved oplysning om returnering af varer.

3.6 Fragtomkostninger
Fragtomkostningerne er indregnet i produkternes salgspriser, hvis andet ikke er oplyst ved det enkelte produkt.
Dette gælder kun forsendelser i Danmark.

3.7 Omkostninger til betalingskort
PBS opkræver et gebyr for anvendelse af betalingskort. eCommerce Demo har valgt at dække disse omkostninger, hvis
du bruger Dankort, Visa/Dankort og eDankort. For alle øvrige kort opkræves der et betalingsgebyr på 1,25% af
omsætningen, hvilket er den betaling, som PBS opkræver eCommerce Demo.

4. Registrering 
Køber forpligter sig til at tilmelde sig eCommerce Demo tjenester med rigtigt navn, adresse samt alle andre nærmere
oplysninger, køber bliver bedt om.

Købers kundekonto hos eCommerce Demo er personlig og må ikke udlånes til andre personer.

4.1 Kontrakthabilitet
For at blive registreret skal køber juridisk være berettiget til at indgå aftaler om køb eller salg af de på hjemme-
siden adviserede varer.

4.2. Beskyttelse af personoplysninger
eCommerce Demo forpligter sig til ikke at bruge disse oplysninger til andre formål end til brug for formidlingen, samt
ikke at videregive dem til andre fysiske eller juridiske personer, medmindre køber har givet sit samtykke hertil.
Dette gælder dog ikke, hvor lovgivning eller gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig forpligter
eCommerce Demo til videregivelse

5. Handlerne
eCommerce Demo forbeholder sig ret til at annullere en igangværende eller foretaget handel, hvis tvingende juridiske
eller tekniske hensyn nødvendiggør dette.

5.1 eCommerce Demo rolle
eCommerce Demo er ikke part i nogen handler og stiller alene de tekniske hjælpemidler i form af hjemmesiden samt
vedr. berigtigelsen af købers betalingsforpligtelser til rådighed i forbindelse med indledning eller gennemførelse
af handlerne. eCommerce Demo agerer hverken som sælger eller leverandør af de varer eller tjenester, der er anført i
handlerne, og er således ikke juridiske ansvarlig i relation til de forpligtelser, som gælder for sælgere af disse
varer eller tjenester.

eCommerce Demo er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for en sælgers adfærd eller for de varer eller tjenester, som sælger
udbyder til salg eller levering – uanset om sælger er en enkeltperson eller en erhvervsdrivende.

eCommerce Demo kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varerne eller
tjenesterne, for hvorvidt beskrivelsen af varerne er nøjagtige og korrekte, for hvorvidt sælger har vilje og evne
til at levere og sælge disse varer eller tjenester, eller hvorvidt køber har vilje og evne til at betale derfor.
eCommerce Demo undersøger ikke på forhånd sælgernes egne beskrivelser eller de omfattede varer eller tjenester.
Såfremt sælger eller medlemmer afgiver oplysninger eller på anden måde udviser en adfærd, der er upålidelig,
i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af sælgernes eller medlemmernes for-
pligtelser i henhold til denne aftale, er eCommerce Demo ikke ansvarlig herfor.

6. Ansvar og almindelige betingelser
eCommerce Demo er ikke erstatningsansvarlig over for køber eller nogen tredjepart for indirekte skader eller følgeskader,
for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge
af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selv om et sådant tab eller en sådan
skade kunne forudses af eCommerce Demo, eller eCommerce Demo var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

6.1 Force majeure
eCommerce Demo er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, der
skyldes faktorer, som eCommerce Demo ikke er herre over.

6.2 Ændringer i nærværende aftale
eCommerce Demo forbeholder sig ret til at foretage ændringer i nærværende betingelser. eCommerce Demo forpligter sig til i
forbindelse hermed at informere medlemmerne om sådanne ændringer.